DMR Digital Callbox UHF, 450-470 MHZ, Hi-Viz Green Housing